Vypružení a uložení skříně vozu na podvozku 4ANc

Podvozek 4ANc má druhotné vypružení kolébkové koncepce, uložení skříně vozu na podvozek je pomocí otočného čepu a dvojice postranních kluznic. Hlavní díly konstrukčního uzlu druhotného vypružení jsou:

druhotné vypružení 4ANc
obr.1: druhotné vypružení

Celek druhotného vypružení je na podélníky rámu podvozku zavěšen čtyřmi závěsy závěsy nosičů druhotného vypružení 4. Pravý i levý nosič pružin 3 je zavěšen vždy dvojicí hraníkových závěsů a spojen s kolébkou příčným táhlem (obr. 2 poz. 12). Na každém nosiči jsou uloženy dvě sady pružin druhotného vypružení 2. Kolébka 1 je uložena na čtyřech sadách pružin druhotného vypružení, uložených na dvou nosičích pružin druhotného vypružení.

Kolébka

Vlastní konstrukci kolébky tvoří plochá ocel a plechy svařené do skříňového profilu. Na spodní straně kolébky jsou v rozšířených koncích vytvořeny
druhotné vypružení podvozku 4ANc
obr.2: druhotné vypružení
dutiny pro uložení kolébky na pružiny druhotného vypružení 2. Ke spodní straně kolébky jsou pomocí příčných táhel 12 vázány nosiče pružin druhotného vypružení.

Na horní straně kolébky je vytvořen otvor s nalisovaným silentblokem, do kterého je zasunut otočný čep (obr. 2 poz. 10, obr. 3 poz. 1) upevněný na spodku skříně vozu. V blízkosti podélníků rámu podvozku vystupují z horní části kolébky kluznice (obr. 3 poz. 3), na kterých je uložena skříň vozu.

Na každém boku kolébky jsou přivařeny dvě narážky (obr. 2 poz. 14), které s narážkami na rámu podvozku 15 vymezují prostor pro podélné vypružení podvozku. Prostor pro příčné vymezení podvozku je vymezen mezi narážkami na vnější straně těles kluznic (obr. 3 poz. 3) a podélníky rámu podvozku.

Uložení skříně vozu na podvozek

Skříň vozu je na horní stranu kolébky uložena pomocí otočného čepu a dvojice postranních kluznic. Otočný čep (obr. 3 poz. 1), přišroubovaný na hlavním příčníku spodku skříně vozu 4, je veden skrz dutinu vytvořenou v kolébce 2. Po průchodu dutinou v kolébce je otočný čep (obr. 2 poz. 10) zajištěn klínem 11, který zajistí současné zvedání podvozku při zvedání vozu ve zvedácích.
uložení skříně vozu na podvozek 4ANc
obr.3: uložení skříně vozu na podvozek
V otvoru kolébky je zalisován silentblok, přes který otočný čep přenáší síly mezi skříní vozu a kolébkou podvozku ve vodorovné rovině.

Hmotnost skříně vozu je přenášena z opěrek (obr. 3 poz. 5) na hlavním příčníku spodku vozu na dvě postranní kluznice kolébky podvozku 3 opatřené na styčných plochách kluzným povrchem.

Pružiny na nosič pružin druhotného vypružení

Svislé vypružení kolébky vůči rámu podvozku tvoří čtyři sady šroubovitých válcových pružin (obr. 1 a 2 poz. 2) uložených na dvou podélně orientovaných nosičích pružin druhotného vypružení 3. Sadu pružin tvoří tři paralelně řazené pružiny, menší umístěné v dutinách větších. Kolébka 1, uložená na horní straně pružin, vede pomocí osazení v dutinách horní stranu pružin ve vodorovné rovině, spodní strana pružin je vedena osazeními v dutinách nosičů pružin. Pro zamezení namáhání pružin druhotného vypružení příčnými silami jsou nosiče pružin vázány ke spodní straně kolébky pomocí příčných táhel (obr. 2 poz. 12). Pružiny druhotného vypružení jsou tlumeny dvěma svislými kapalinovými tlumiči 9 řazenými mezi kolébkou a rámem podvozku.

Závěs nosiče pružin

Celkem čtyři závěsy nosičů pružin druhotného vypružení (obr 4 a 5) slouží jako pružící prvky příčného vypružení podvozku, kdy při vychýlení kyvadlového závěsu vzniká vratná síla obdobně jako u pružiny. Závěs nosiče pružin druhotného vypružení podvozku 4ANc má proměnlivou tuhost, kdy při určité stranové výchylce se táhlo 1 opře o opěrku 5 a další příčné vychylování dovolují pouze hraníky 4. Dojde tak ke zkrácení pružné délky závěsu a tím i ke zvýšení tuhosti příčného vypružení.
závěs druhotného vypružení podvozku 4ANczávěs druhotného vypružení 4ANc
obr.4: vazba závěsu a nosiče pružinobr.5: vazba závěsu a podélníku rámu podvozku
legenda k obr. 4 a 5
  1. táhlo závěsu

  2. sedlo hraníku

  3. svorník sedla hraníku

  4. hraník

  5. opěrka táhla závěsu

  6. nosič druhotného vypružení

  7. rám podvozku

  8. základová deska

  9. opěrka závěsu

  10. matice s břitem

Na základovou desku 8, přivařenou k horní pasnici podélníku rámu podvozku 7 je uložena opěrka závěsu 9 se žlábkem, do kterého zapadne břit matice 10. Břit odvalující se ve žlábku opěrky usnadňuje příčnou výchylku táhla závěsu 1, které je našroubováno do závitu matice s břitem 10. Závitového spojení táhla a matice s břitem je užíváno k výškovému stavění podvozku, kdy při ochabnutí pružin svislého vypružení, nebo ojetí kol je správné výšky nárazníků vozu dosaženo dotáhnutím táhla závěsu v matici s břitem.

K táhlu závěsu 1 je pomocí svorníku 3 upevněno sedlo hraníku 2. Na hranících 4 je kyvně zavěšen nosič pružin druhotného vypružení 6.

Příčná vůle mezi rámem podvozku a kolébkou, která je vychylována spolu s nosiči pružin, je na přímé koleji vymezena příčnými pevnými narážkami V oblouku je příčná vůle na straně blíže středu oblouku plynule snižována v závislosti na poloměru oblouku excentricky umístěnými narážkami (obr. 6 poz. 1) mezi rámem podvozku a konzolami 2 na spodku skříně vozu.

Příčné vypružení je tlumeno příčně orientovaným kapalinovými tlumiči (obr. 2 poz. 13) řazenými mezi kolébku a příčník rámu podvozku.
příčná narážka s proměnnou vůlí podvozku 4ANc
obr.6: příčná narážka s proměnnou vůlí

Závěsy nosiče pružin, na kterých je přes druhotné vypružení zavěšena skříň vozu, jsou silně dynamicky namáhaná část, proto je nutné konstruovat nouzové závěsy druhotného vypružení (obr. 1 poz. 5).

Vedení kolébky v podélném směru

V podélném směru je kolébka vůči rámu podvozku vedena bez vůlí dvěma shodně orientovanými podélnými táhly s pryžovým uložením (obr. 1 poz. 7), pro která jsou na kolébce i rámu podvozku vytvořeny konzoly. Pryžové uložení podélných táhel tvoří podélné vypružení podvozku, které má za úkol tlumit podélné rázy a přenos vibrací nežádoucích frekvencí z rámu podvozku na kolébku a tím i dál na skříň vozu.

Druhým úkolem podélného vypružení je omezení sinusového pohybu rámu podvozku vůči kolébce při vyšších rychlostech. Prostor pro podélné vypružení je vymezen podélnými narážkami mezi rámem podvozku a kolébkou (obr. 2 poz. 14 a 15).

vagony.cz / pojezdy / podvozky / 4ANc / druhotné vypružení