vzduchojemy

Vzduchojemy slouží jako zásobníky stlačeného vzduchu na vozidlech. Konstruovány jsou jako ocelové svařované tlakové nádoby opatřené připojovacími hrdly se závity nebo přírubami.

Vzduchojemy drážních vozidel o pracovním přetlaku větším než 0,07 MPa, u nichž bezpečnostní součin z pracovního přetlaku v MPa a objemu v litrech je větší než 5 jsou podle vyhlášky Ministerstva dopravy 100/1995 Sb „určená technická zařízení”. U tlakových určených technických zařízení musí být vedena dokumentace a v pravidelných intervalech prováděny revize. Každý vzduchojem musí být označen štítkem obsahujícím údaje1):

vzduchojemy nákladní brzdy DAKO
obr. 1: vzduchojemy nákladní brzdy DAKO

Pomocný vzduchojem

Pomocný vzduchojem 3 slouží jako zásobník stlačeného vzduchu, kterým je vyvozována brzdící síla v brzdovém válci, kam je přepouštěn rozvaděčem 1.

Rozvodový vzduchojem

Rozvodový vzduchojem 4 je spojen s rozvodovou komorou rozvaděče fungujícího na trojtlakém principu porovnávání tlaku v hlavním potrubí, rozvodové komoře a brzdovém válci. V rozvodovém vzduchojemu je vytvořena zásoba stlačeného vzduchu nutná k pohonu rozvodového ústrojí brzdového rozvaděče, které řídí plnění a odvětrání brzdového válce a plnění pomocného vzduchojemu.

Řídící vzduchojem

Řídící vzduchojem 5 slouží jako fiktivní válec, potřebný pro funkci přídavného ventilu DAKO D1 2, který je u náladních vozů součástí brzdy s proměnným tlakem v brzdovém válci v závislosti na poloze ručního přestavovače prázdný - ložený nebo na stavu zařízení pro samočinné nastavení brzdového účinku podle hmotnosti nákladu.


1) Vyhláška Ministerstva dopravy 100/1995 Sb. ze dne 18. května 1995, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)

vagony. cz / pojezdy / brzda / pneumatická část / vzduchojemy