Druhotné vypružení podvozku VÚKV typ 801 a 803

Podvozky VÚKV typu 801 a 803 mají druhotné vypružení kolébkové koncepce. Hlavní díly konstrukčního uzlu druhotného vypružení jsou na obrázku 1:
kolébka
obr.1: kolébka

Celek druhotného vypružení je na rámu podvozku (obr.1 poz. 1) zavěšen čtyřmi závěsy závěsy nosiče druhotného vypružení 5, dvojice závěsů připadá na jeden nosič pružin druhotného vypružení 3, nesoucí dvě sady pružin druhotného vypružení. Kolébka je uložena na čtyřech sadách pružin druhotného vypružení, uložených na dvou nosičích pružin druhotného vypružení. Nosiče jsou vzájemně spojeny příčnou vazbou (obr. 2 a 4 poz. 12). Horní strana kolébky je vybavena zařízením pro otočnou vazbu podvozku se skříní vozu.

Kolébka

Vlastní konstrukci kolébky (obr.1 až 4 poz. 2) tvoří plochá ocel a plechy svařené do skříňového profilu. Na horní straně kolébky jsou umístěny součásti otočné vazby mezi skříní vozu a podvozkem, pryžový silentblok otočného čepu a postranní kluznice. Spodní stranou je kolébka uložena na pružinách druhotného vypružení (obr.2 poz. 10). Mezi kolébkou a rámem podvozku jsou řazeny kapalinové tlumiče svislých pohybů druhotného vypružení (obr. 1 a 2 poz. 8) a kapalinové tlumiče příčných pohybů kolébky (obr.1 poz. 7). Ke kolébce je přivařena konzola sloužící k upevnění vnějšího táhla podélného vedení kolébky (obr.1 a 3 poz. 4), které je svým druhým koncem stavitelně upevněno k podélníku rámu podvozku (obr. 4 poz. 1).
druhotné vypružení
obr.2: druhotné vypružení

Pružiny a nosič pružin druhotného vypružení

Svislé vypružení tvoří čtyři sady šroubovitých válcových pružin (obr.2 poz. 10), rozepřených mezi nosič pružin druhotného vypružení (obr.2 poz. 3) a kolébku (obr.2 poz. 2). Jedna sada pružin obsahuje tři pružiny stejné délky a různých průměrů umístěné tak, že vždy menší pružina je umístěna uvnitř větší (obr.3 poz. 10). Pružiny umožňují jednak svislé pohyby mezi kolébkou a nosičem pružin a rovněž náklon rámu podvozku vůči kolébce, která se díky uložení na nevypružených kluznicích a vazbě otočným čepem nemůže vůči skříni vozu naklánět.
druhotné vypružení
obr.3: druhotné vypružení
vazba nosičů
obr.4: vazba nosičů pružin

Nosič druhotného vypružení, kyvně zavěšený na břitech závěsů na rámu podvozku, má ve výřezech upevněny vodící misky pružin druhotného vypružení (obr.2 poz. 13). Pravý nosič je s levým spojen pomocí dvojice příčných vazeb (obr.2 a 4 poz. 12). Každý nosič má přivařen jednen příčný nosník, jehož volný konec je ke druhému nosiči upevněn pomocí čepu (obr.2 a 4 poz. 14). Při přerušení spojení s protějším nosičem je příčná vazba nesena záchytkou (obr.4 poz. 11). Při porušení závěsu (obr.3 poz. 5) je nosič na rámu podvozku zavěšen pomocí nouzového závěsu (obr.3 poz. 9)

Vnější táhla s pryžovými klouby

Kolébka (obr. 4 poz. 1) je vůči rámu podvozku (obr. 4 poz. 2) v podélném směru vedena a vypružena vnějšími táhly s pryžovými klouby (obr. 1 a 3 poz. 4 a obr 4). Tuhost podélného vypružení podvozku, jehož součástí jsou krom podéných táhel například pryžové prstence vedení dvojkolí, je stanovena s ohledem na eliminaci škodlivých vibrací vnikajících v podvozku během jízdy, z nichž je problémová je frekvence otáčení nevyvážených kol. Prostor pro podélné vypružení je vymezen podélnými narážkami (obr.1 poz. 15) mezi rámem podvozku a kolébkou.
podélné táhlo
obr.4: vnější táhlo vedení kolébky

Rám podvozku má za jízdy tendenci k sinusovému pohybu vůči ose koleje. Kolébka je díky tření v kluznicích na kterých je uložena skříň vozu jakoby fixována ke skříni vozu a slouží tak jako pevný díl ke kterému je pomocí podélných táhel vázán a pryžovým uložením (obr. 4 poz. 8) tlumen sinusově se pohybující se rám podvozku.

Ke kolébce je konzola podélného táhla (obr. 4 poz. 3) přivařena, na konzole na podélníku rámu podvozku je možno pomocí drážek 5 posouvat konzolu táhla 4 v podélném směru a seřídit tak správnou polohu koléby vůči rámu podvozku. pryžové bloky podélného vypružení 8 jsou sevřeny mezi trubku 6 a táhlo 7, předpětí je zajištěno pomocí matice na konci táhla.

Závěs nosiče druhotného vypružení

závěs nosiče
obr.6: závěs nosiče

K rámu podvozku (obr.6 poz. 7) i k nosiči pružin druhotného vypruženi 8 jsou závěsy vázány pomocí křížového sedla 3 a břitu v hlavě závěsu. Tato vazba umožňuje snadný výkyv závěsu v příčném směru. Závěsky slouží slouží jako pružící prvek příčného vypružení, pro které je na přímé koleji ponechána příčná vůle 2 X 33 mm (obr. 1), která je vymezena pomocí narážek mezi podélníkem rámu podvozku a kolébkou. Při natočení podvozku vůči skříni vozu v oblouku je příčná vůle kolébky vůči rámu podvozku na straně blíže středu oblouku omezována pomocí konzoly na spodku skříně vozu (obr. 1 a 3 poz. 6), která se opře o narážku na podélníku rámu podvozku. V podélném směru je kolébka vedena bez vůlí pomocí dvojice vnitřních ojniček (obr. 1 poz. 4), kterými je kolébka pomocí silentbloků pružně vázána k rámu podvozku.

Na závěsu je matice s protisměrnými závity (obr.5 poz. 5), která se používá k seřízení výšky podvozku. Závěsy lze zkrátit až o 50 mm. Výšku podvozku lze upravit také vkládáním podložek pod pružiny prvotního vypružení a tím výšku upravit o 15 mm.

  1. závěs horní

  2. závěs dolní

  3. křížové sedlo

  4. opěrka

  5. matice závěsu

  6. zajištění matice závěsu

  7. rám podvozku

  8. nosič pružin prvotního vypružení

vagony.cz / pojezdy / podvozky / podvozky VÚKV / typ 801 / druhotné vypružení