Druhotné vypružení podvozku typu Fiat (Y32)

Podvozky Y 32 a oobdobné konstrukce mají druhotné vypružení bezkolébkové koncepce, kdy je skříň vozu uložena přes pomocný nosník přímo na flexi - coil pružinách druhotného vypružení, které zajišťují jak svislé, tak i příčné vypružení skříně vozu vůči rámu podvozku. Hlavní části konstrukčního uzlu druhotného vypružení jsou tyto (číslování všech obrázků je shodné):

Uložení skříně vozu na rám podvozku

Hlavní příčník spodku skříně vozu je na pomocný nosník 1 uložen přes čtyři pryžové silentbloky a vázán čtyřmi šrouby 12. Příčná a podélná pružnost silentbloků je součástí podélného a příčného vypružení podvozku. Pomocný nosník je uložen na dvě duplexní šroubovité válcové pružiny 2 (u podvozku Y32 jsou pružiny delší jednoduché), které jsou přes pryžové podložky sloužící k tlumení přenosu vibrací uloženy na podélnících rámu podvozku.
pomocný nosník podvozku LD 800>uložení pružin podvozku 25AN
obr.1: pomocný nosník podvozku LD 800obr.2: uložení pružin podvozku 25AN

Pružiny jsou uspořádané a dimenzované pro funkci flexi - coil, tedy namáhané ve více směrech, protože zajišťují svislé i příčné vypružení skříně vozu vůči rámu podvozku. V podélném a příčném směru jsou pružiny vedeny osazením (obr. 2 poz. 16) a trnem 17. Svislé kmitání pružin je tlumeno hydraulickým teleskopickým tlumičem 14. Protože bezkolébkový podvozek nemá narozdíl od koncepcí kolébkových žádné kluznice, které by svým třením tlumily vrtivé pohyby, musí být mezi skříní vozu a rámem podvozku řazen tlumič vrtivých pohybů 15. Při vyvázání podvozku drží pomocný nosník na pružinách pomocí ocelových lan 13 upevněných k rámu podvozku.

Přenos podélných sil

U podvozků odvozených od Y 32 přenáší podélné síly (tažné a brzdné) mezi skříní vozu a podvozkem svislý čep 8 a vahadlo 3 se dvěma ojničkami 4, tato soustava se nazývá a lemniskátový mechanismus (obr. 4 a 6). K svislému čepu 8 přivařenému k pomocnému nosníku 1 (u podvozku 25AN je čep přišroubován ke spodku vozu) je otočně vázáno vahadlo 3 lemniskátového mechanismu, jehož konce jsou dvěma ojnicemi 4 vázány k příčníkům rámu podvozku 11. Silentblokové uložení ojnic lemniskátového mechanismu tvoří pružící prvek podélného vypružení podvozku.
druhotné vypružení podvozku LD 800lemniskátový mechanismus podvozku Fiat Y027 S
obr.3: druhotné vypružení podvozku LD 800obr.4: lemniskátový mechanismus podvozku Fiat Y027 S

Při brzdění vzniká rozdíl v zatížení náprav podvozku, kdy je náprava vpředu ve směru jízdy zatěžována více, náprava vzadu je naopak odlehčována. Přenos brzdných sil pomocí lemniskátového mechanismu, realizovaný nízko nad temenem kolejnice, minimalizuje rozdíl nápravových tlaků podvozku při brzdění a rozjezdu. Při poruše lemniskátového mechanismu je zajištěn nouzový přenos brzdných a tažných sil pomocí narážek (obr. 4 poz. 10).
podélné vedení podvozku Y 32
obr.5: podélné vedení podvozku Y 32

Podélné vedení podvozku Y 32 je řešeno nezvykle, pomocí podélných lan (obr. 5 poz. 18). Podélná lana jsou na jedné straně vázána k podélným výztuhám rámu podvozku 19 a na druhé straně přes pružící mechanismus 22 ke svislým konzolám 20 spuštěným ze spodku skříně vozu 21.

Příčné vypružení

Jako pružící prvek příčného vypružení je využívána příčná pružnost flexi - coil pružin 2. Prostor pro příčné vypružení je vymezen mezi narážkami podélných výztuh rámu podvozku (obr. 6 poz. 9) a svislým čepem 8, maximální příčná výchylka je 60 mm, kdy po 25 mm začínají spolupůsobit pryžové narážky. Vazba mezi příčníky rámu podvozku 11 a ojnicemi lemniskátového mechanismu 4 (patrná na obr. 7) je přizpůsobena k příčné výchylce. Příčné kmitání je tlumeno hydraulickým teleskopickým tluičem, řazeným mezi podélnou výztuhu rámu podvozku a pomocný nosník.
vazba mezi rámem podvozku a kyvným ramenem podvozku 25ANprvotní vypružení a vedení dvojkolí podvozku LD 800
obr.6: lemniskátový mechanismus podvozku LD 800obr.7: torzní stabilizátor podvozku LD 800

Torzní stabilizátor

Při zvyšování rychlosti dochází u skříně vozu, uložené na dlouhých pružinách, pro které jsou vytvořeny v pomocném nosníku 1 dutiny (obr. 1 a 2), ke kolébání kolem podélné osy, které má nepříznivý vliv na kulturu cestování. Tomuto jevu zabraňuje torzní stabilizátor, jehož princip je vysvětlen v samostatném článku. Torzní tyč (obr. 7 poz. 5) je uložena v ložiscích ve snížené části podélníků rámu podvozku. Na torzní tyč jsou nalisovány dvě páky 6, které jsou pomocí svislých táhel 7 spojeny s pomocným nosníkem.

vagony.cz / pojezdy / podvozkové / Fiat / druhotné vypružení