Kulová torna

Skříň vozu je uložena na hlavní příčník rámu podvozku pomocí kulové torny a dvojice postranních kluznic. Horní část torny je upevněna k hlavnímu příčmíku spodku vozu a dolní je přišroubovaná, nebo přivařená k příčníku podvozku.

Převážnou část svislého zatížení ze skříně vozu na podvozek přenáší torna, postranní kluznice, sloužící především pro zajištění stability vozové skříně, přenášejí jen malou část zatížení ze skříně při jejím náklonu. Kulová torna přenáší všechny síly vznikající mezi vozovou skříní a podvozkem ve vodorovné rovině.

torna
obr.1: kulová torna
Kulová torna: (obr. 1)

 1. Horní část torny

 2. Spodní část torny

 3. Hlavní příčník rámu podvozku

 4. Vložka ze samomazného materiálu

 5. Svorník (nicohlav)

 6. Třmenová pojistka

 7. Podložka

 8. Vložka torny

 9. Pouzdro

 10. Vložka

 11. Horní vložka

Postranní kluznice

Pevné kluznice, přivařené na rám podvozku, jsou tvořeny převážně z odlitku
odpružená kluznice
obr.2: vůle pevných kluznic
ve tvaru kvádru se zaoblenou horní plochou. Jako protikus jsou použity desky, které jsou součástí hlavního příčníku spodku skříně vozu.

Svislé vůle pevných kluznic jsou počítány vždy jako součet svislých vůlí obou kluznic podvozku X1 + X2 (viz obr. 2). Na vozidle jsou svislé vůle kluznic u každého podvozku rozdílné. U jednoho podvozku je ponechána minimální vůle 2 mm, která zajistí pouze bezpečné otáčení podvozku v torně. Na tomto podvozku je vozidlo uloženo dvoubodově (na torně a jedné z kluznic).

Druhý podvozek má celkovou svislou vůli kluznic 15 mm. Tato vůle umožňuje výkyv podvozku kolem podélné osy skříně vozu a tím jízdu po vzestupnici, nebo po nerovnostech trati. Na tomto podvozku je skříň vozu uložena jednobodově, pouze na torně. Celkově je tedy vozová skříň na obou podvozcích uložena tříbodově.

Odpružené kluznice jsou dosazovány na novější konstrukce nákladních podvozků, u starších konstrukcí jsou odpružené kluznice dosazovány při rekonstrukcích z
odpružená kluznice
obr.3: odpružené kluznice podvozku Y 25
důvodů zvýšení stability chodu podvozku při rychlosti 100 km/h.

Odpružené kluznice jsou trvale zatíženy částí hmotnosti vozu a částečně tak odehčují tornu. Žádoucí pohyby podvozků vůči skříni vozu jsou konány za současné deformace pružin odpružených kluznic.

Třením odpružených kluznic o protikus na hlavním příčníku spodku skříně vozu vzniká třecí moment, který způsobuje odpor proti natáčení podvozku a působí tak jako tlumič natáčivých pohybů podvozku vůči skříni vozu, který stabilizuje chod podvozku při jízdě vyššími rychlostmi po přímé koleji.
 1. Hlavní příčník spodku skříně vozu

 2. Příčník rámu podvozku

 3. Odpružená kluznice

vagony.cz / pojezdy / podvozkové / uložení skříně na podvozek / kulová torna

Valid HTML 4.0 Transitional