Vedení dvojkolí v koleji

Vůle dvojkolí v kolejovém kanálu

Rozchod koleje, měřený 14 mm pod temenem kolejnice je 1435 mm, vnější rozchod dvojkolí, měřený 10 mm nad styčnou kružnicí 1410 až 1426 mm. Vůle, kterou má dvojkolí vozidla v kolejovém kanálu, může být až 9 mm. Rozměry rozchodu koleje a dvojkolí jsou měřeny v jiných výškách, proto vůli dvojkolí v kolejovém kanálu počítáme 11 mm. bezpečnost proti vykolejení

Vodící síla

Po jednostranném vyčerpání vůle vlivem odstředivé síly působící na vozidlo v oblouku dojde k dotyku hlavy kolejnice a okolku kola.

U staršího kuželového obrysu byl dotyk kola a kolejnice dvojbodový, v současné době při neopotřebovaném obrysu je dotyk jednobodový v bodě D. Kolejnice působí na okolek silou R, která je reakcí na sílu kterou působí okolek na hlavu kolejnice. Síla R je výslednicí dvou působících sil, ve směru tečny působící třecí síly T a k ní kolmé normálové síly N.

Výslednou sílu R rozložíme na svislou kolovou sílu Q a vodorovnou vodící sílu Y. Velikost sil Y a Q závisí na konstrukci vedení dvojkolí a vypružení vozidla, jeho rychlosti a stavu koleje.

Bezpečnost proti vykolejení

Bezpečnost proti vykolejení je dodržena, když platí:y/q musí být větší než 1,2
Kritická hodnota poměruu Y ku Q je různá podle požadavků na vozidlo, pohybuje se mezi 0,8 až 1,2. Při zvětšujícím se poměru Y ku Q dojde ke šplhání okolku po kolejnici a následnému vykolejení.

V rámci schvalovacího procesu nových vozidel jsou pomocí měrného dvojkolí, vybaveného tenzometry pro měření jeho deformace, měřeny kolové síly Y a Q pro stanovení bezpečnosti proti vykolejení.


vagony. cz / pojezdy / dvojkolí / kola / jízdní obrys

Valid HTML 4.0 Transitional