Vedení dvojkolí a vypružení podvozku Y 25

Ložisková skříň

Podvozky Y 25 jsou osazovány ložiskovými skříněmi vzor 80 V, které obsahují dvojici válečkových ložisek nalisovaných za tepla přímo na ložiskový čep nápravy.

Na sedlo opěrného kroužku (obr.1 poz. 2) (součást nápravy) je za tepla naražen opěrný kroužek 3, následně jsou na ložiskový čep 1 za tepla nasunuty postupně zadní 4 a následně přední vnitřní kroužek ložiska 5. Do demontované ložiskové skříně 11 je naražen postupně zadní 7 a přední vnější kroužek 8 i s válečky 6 a klecí ložiska.
řez ložiskovou skříní 80Vložisková skříň 80V
obr. 1: řez ložiskovou skříní 80Vobr. 2: ložisková skříň 80V

Ložisková skříň je následně i s těsnícím kroužkem 12 nasunuta na vychladlé vnitřní kroužky ložisek upevněné na nápravě. Po usazení ložiskové skříně je na ložiskový čep nasunuta přírubová deska 10 a celek zajišťuje koncová deska 9, upevněná pomocí šroubů k čelu nápravy. Přední víko ložiska 13 utěsňuje čelo ložiskové skříně a zároveň zajišťuje vnější ložiskové kroužky v ložiskové skříni v axiálním směru.

Součástí ložiskové skříně jsou konzoly (obr.2 poz. 1), sloužící k uložení pružin svislého vypružení, s osazeními 2, která vedou pružiny ve vodorovné rovině. Osazení ložiskové skříně 3 vymezují prostor pro příčné vypružení podvozku. Na víku ložiska je konzola pro upevnění záchytky dvojkolí 4.

Vedení dvojkolí

Podvozky Y 25 jsou charakteristické systémem vypružení a vedení dvojkolí podle Lenoira (čti Lenoára), který je typický tlumením pomocí šikmé závěsky pružiny a třecích příložek v rozsoše. Systém vedení dvojkolí a vypružení je celý situován do masivního rámu z ocelolitiny (obr. 4), přivařeného k podélníku rámu podvozku. Ložiskové skříně jsou v podélném směru vedeny bez vůlí, v příčném směru je ponechána vůle 2 x 10 mm.
vypružení a vedení dvojkolí podvozku Y25
obr.3: vypružení a vedení dvojkolí

Ložiskové skříně jsou na stranách dále od středu podvozku vedeny takzvanou pravou rozsochou (Obr. 4, poz. 1), která ložiskovou skříň vede v podélném i příčném směru. Na styčných čelních plochách ložiskové skříně na čelní straně rozsochy 7 i na narážkách v příčném směru 6 jsou přivařeny destičky z austenitické manganové oceli 17 618 odolávající otěru. Destičky zároveň slouží k tlumení svislých pohybů ložiskových skříní vůči rámu podvozku.
  1. Pravá rozsocha

  2. Nepravá rozsocha (konzola tlumení)

  3. Vedení pružiny (vnitřní i vnější)

  4. Vedení vnitřní pružiny

  5. Vedení šikmé závěsky

  6. Třecí příložky v příčném směru

  7. Třecí příložka v podélném směru

rám vedení dvojkolí a vypružení podvozku Y 25
legenda k obr. 4obr.4: rám vedení dvojkolí a vypružení

Na straně ložiskových skříní blíže ke středu podvozku jsou ložiskové skříně v příčném směru vedeny takzvanou nepravou rozsochou (obr.1 poz. 2), v podélném směru je na straně nepravé rozsochy dvojkolí vedeno pístem tlumiče, procházejícím pouzdřeným otvorem v nepravé rozsoše (konzole tlumení). Přítlak pístu je vyvolán reakcí šikmé závěsky zavěšené na čepu konzoly tlumení, který prochází pouzdřeným otvorem v nepravé rozsoše.

Součástí konstrukce vedení dvojkolí je na straně konzoly tlumení trn vedení vnitřní pružiny (obr.1 poz. 4), vnější pružinu vede šikmou závěskou zavěšený talíř pružiny. Na straně rozsochy vede obě pružiny osazení na konstrukci rozsochy (obr.1 poz. 3).

Vypružení a jeho tlumení

Ložiskové skříně (obr. 5 poz. 1) jsou vůči rámu podvozku 5 odpruženy sadami šroubovitých válcových pružin. Vnitřní menší pružina začne působit až po určitém zatížení vnější pruřiny, až po poklesu rámu podvozku vůči ložiskové skříni o vzdálenost na obr. 5 značenou b. Takto vzniklá lomená charakteristika vypružení (po přilehnutí vnitřní pružiny výsledná tuhost vypružení vzroste), je využívána jako kompenzace odpočtu z užitečného zdvihu nárazníků způsobeného tolerovaným opotřebením při nemožnosti výškového stavění podvozku.

Užitečný zdvih nárazníků, tedy rozdíl mezi výškou středů nárazníků prázdného vozu a vozu s maximálním zatížením, 95 mm může být zmenšen (odpočet z užitečného zdvihu) vlivem opotřebení kol nebo tolerovaného ochabnutí pružin až na 25 mm. Má-li být při změně zatížení vozu o několik desítek tun pokles vypružení pouze 25 mm, je nutná značná tuhost svislého vypružení, která ovšem snižuje bezpečnost vozu proti vykolejení.

Podvozek Y 25 není možné výškově stavět,progresivní vypružení umožňuje zachovat malý pokles nárazníků vůči temeni kolejnice i při vekém rozdílu v hmotnostech prázdného a loženého vozu.
sestava
obr.5: tlumení
Pružina na straně nápravy blíže ke středu podvozku je rozepřená mezi konzolu ložiskové skříně a talíř pružiny (obr. 2 poz. 2), který je šikmou závěskou (obr. 2 poz. 4) zavěšen na konzole tlumení (obr. 2 poz. 6).

Šikmá závěska převádí tahovou sílu na talíř pružiny, který tlačí na píst tlumiče (obr. 2 poz. 3). Píst tlumiče má umožněn ve vedení pohyb pouze ve vodorovném směru, ve kterém převádí vodorovnou složku síly z talíře pružiny na bok ložiskové skříně, která je tlačena na třecí příložku v rozsoše (obr. 2 poz. 7).

Účinek tlumení je tak přímo závislý na velikosti reakce v šikmé závěsce, tedy naskutečném zatížení vozu. Nevýhodou tohoto způsobu tlumení je fakt, že ložisková skříň je tlumena v příčném směru stejnou intenzitou jako ve směru svislém a z tohoto důvodu jsou podvozky typu Y 25 hůře přizpůsobivé směrovým poměrům tratě.

vagony.cz / pojezdy / podvozkové / Y 25 / vypružení a vedení dvojkolí