Protismyková ochrana

Protismyková ochrana slouží k zamezení smyku dvojkolí při brzdění, kdy hrozí vznik plochých píst na jízdních plochách kol. Při zjištění smyku dvojkolí odbrzdí příslušný brzdový válec na krátkou dobu během níž dojde vlivem obnovení adheze k opětovnému roztočení dvojkolí.

Protismyková ochrana s mechanickými regulátory

Protismyková ochrana s mechanickými regulátory DAKO F byla osazována na vozy vybavené dvoustupňovou rychlíkovou brzdou DAKO R již od roku 1958 (vozy s Pensylvánskými podvozky řady Aa).
vypouštěcí ventil DAKO Nprotismykový regulátor DAKO F
obr. 1: vypouštěcí ventil DAKO Nobr. 2: protismykový regulátor DAKO F

K detekci smyku slouží protismykové regulátory DAKO F (obr. 2), montované na každou nápravu vozu, které svými kontakty přivedou napětí z vozové baterie na elektropneumatické vypouštěcí ventily DAKO N (obr. 1), vložené do spojení mezi rozvaděčem a brzdovým válcem. Podmínkou funce protismykové ochrany je nabitá vozová baterie.
náhon protismykového regulátoru
obr. 3: náhon regulátoru DAKO F

Protismykový regulátor DAKO F

Popis jednotlivých součástí protismykové ochrany na schématu na interaktivním obrázku 4 zobrazíte kliknutím na tento odkaz (odkaz je i pod obrázkem 4). Kliknutím na obr. 4 změníte polohu mechanismu i komentář v rámečku pod obrázkem.

Protismykové regulátory (obr. 4 zařízení „pr“) jsou montovány pomocí příruby na čelo jedné ložiskové skříně každého dvojkolí vozu. Náhon regulátoru je tvořen příčkou (obr. 3) upevněnou na čelo nápravy. Ochranu proti extrémním změnám úhlové rychlosti, kdy hrozí poškození mechanismu regulátoru tvoří kluzná spojka (obr. 4 poz. 1), od které je poháněn unášeč 2. Silou pružiny 5 je přes svorník 4 přitlačována příčka svými kuličkovými ložisky 3 do šroubové dráhy setrvačníku 6, na který je takto přenášen točivý moment od nápravy.

Vypouštěcí ventil DAKO N

Funkci vypouštěcího ventilu „vv“ obstarává přestavný píst 11 spojený s ventilem 12. Omezovací ventil 14 zabraňuje přítlakem své pružiny úplnému vyprázdnění brzdového válce „bv“ účinkem protismykové ochrany (stačí pouze uvolnění brzdových zdrží). Na cívku 9 elektropneumatického ventilu „ev“, který ovládá činnost vypouštěcího ventilu, je přivedeno napětí z vozové baterie „bat“ po sepnutí kontaktů 7 protismykového regulátoru „pr“. Funkce protismkové ochrany je vysvětlena pomocí interaktivního obrázku 4 a komentáře v rámečku pod ním.
interaktivní obrázek, klikni!
obr. 4: protismykový regulátor DAKO F - zobrazit popis

Zpomalení dvojkolí vozu, při kterém již dojde k zaúčinování protismykové ochrany, je nastaveno seřízením přítlaku pružiny 5 protismykového regulátoru tak, aby jeho kontakty 7 sepnuly při zpomalení 6,5 ms-2.

Ovládací tlačítko (červené na obr. 2) slouží k odzkoušení funkce protismykového regulátoru u vozu, který je v klidu. Stisknutím a současným pootočením ovládacího tlačítka dojde pomocí třecího kotoučku k pootočení setrvačníku 6 a tím (je-li tlaková brzda ve stavu zabrzděno) i k zaúčinkování protismykové ochrany, které se projeví hlasitým odpuštěním stlačeného vzduchu z brzdového válce.

Elektronická protismyková ochrana

Systém elektronické protismykové ochrany, dodávaný od 80. let 20. století, detekuje nejen prudkou změnu úhlové rychlosti vlastní nápravy, ale porovnává úhlovou rychlost všech dvojkolí vozidla a při zjištěném rozdílu v obvodových rychlostech vypustí tlak z příslušných brzdových válců.
protismykový generátor DAKO FEbrzda v podvozku GP 200
obr. 5: protismykový generátor FE1obr. 6: brzda v podvozku GP 200

Srdcem elektronické protismykové ochrany DAKO je elektronický regulátor, umístěný v elektrické přístrojové skříni uvnitř vozu, který vyhodnocuje signály z protismykových generátorů (obr. 5) jednotlivých náprav a spíná napětí k příslušným elektropneumatickým vypouštěcím ventilům (obr. 6 poz. 2), umístěným v blízkosti brzdových válců 1. Součástí protismykové ochrany je tlakový spínač, který ji vyřadí z provozu při nadměrném vyčerpání pomocného vzduchojemu.

Protismykový generátor DAKO FE1

Protismykový generátor DAKO FE1 je vlastně snímač otáček dvojkolí vozu tvořený jednofázovým alternátorem, který je buzený permanentním
protismykový generátor DAKO FE
obr. 7: protismykový generátor DAKO FE1
magnetem. Měřeným výstupem je napětí a kmitočet střídavého signálu, které jsou úměrné úhlové rychlosti dvojkolí vozu.

Protismykové generátory (obr. 7), montované na čela ložiskových skříní dvojkolí vozu (vždy jeden na nápravě), obsahují rotor se dvěma kruhovými deskami 1, na jejichž obvodě jsou pravidelné výřezy (detail vlevo dole). Kruhové desky svírají feritivý toroidní magnet 2, který vytváří v deskách rotoru, které jsou zhotoveny z měkkého železa, stacionární (časově neproměnné) magnetické pole. Rotor je od čela nápravy poháněn přes třecí spojku spojkou kloubovou 4.

Mezi deskami je v úrovni výřezů příčně uložena indukční cívka s jádrem 3, spojená vývodním kabelem s regulátorem uvnitř vozu. Při otáčení rotoru se v cívce 3 vlivem střídání mezer a zubů v rotujích deskách mění magnetický tok a tím i indukuje střídavý elektrický signál, jehož napětí i kmitočet jsou přímo úměrné obvodobé rychlosti dvojkolí.

Ručním kolečkem 5 lze po stisknutí a otočení přes zubovou spojku roztočit rotor generátoru a tím u zabrzděného stojícího vozu vyzkoušet funkčnost protismykové ochrany dané nápravy (příslušný vypouštěcí ventil vypustí vzduch).

Elektronický protismykový regulátor

Elektronický regulátor (obr. 8), umístěný ve skříni uvnitř vozu, zpracovává informace získávané z generátorů a řídí účinkování vypouštěcích ventilů.
protismykový regulátor ZRA 09.2
obr. 8: elektronický protismykový regulátor ZRA 09.2
Regulátor vyřadí v součinnosti s tlakovým spínačem protismykovou ochranu z činnosti při nadměrném vyčerpání pomocného vzduchojemu (tlak klesne pod 50% provozního tlaku), dále při poklesu rychlosti vozidla pod 10 km/h a při nepřerušovaném přívodu proudu do některého z vypouštěcích ventilů po delší dobu než 6 sekund (nutno ochranu znovu aktivivat).

Mikroprocesorově řízená protismyková ochrana

U současných konstrukcí je protismyková ochrana řízena mikroprocesorovou řídící jednotkou, napojenou na palubního počítač vozu, která zastává funkci elektronického protismykového regulátoru. Protismykové generátory zůstávají v principu shodné s elektronickou protismykovou ochranou, vypouštěcí ventily jsou přizpůsobeny pulznímu vypouštění brzdového válce.

Díky pulznímu odvětrávání brzdových válců a počítačově řízenému vyhodnocení rotace všech dvojkolí může vůz s mikroprocesorově řízenou protismykovou ochranou brzdit s maximálním účinkem na hranici adheze bez rizika poškození dvojkolí a s minimální spotřebou stlačeného vzduchu.

vagony. cz / pojezdy / brzda / pneumatická část / protismyk