Stavěč odlehlosti zdrží

stavěč
obr.1: stavěč SZ na voze řady B

V odbrzděném stavu se odlehlost brzdových zdrží od jízdní plochy kol mění nejen s opotřebením brzdových špalíků a kol, ale i při změně zátěže vozu, kdy zdrže zavěšené na spodku vozu díky deformaci vypružení poklesnou vůči kolům.

Stavěč odlehlosti zdrží (obr. 1 poz. 1), zařazený mezi převodnicí mechanického převodu 2 a pákovím pojezdu, samočinně upravuje délku brzdového tyčoví tak, aby zdvih pístu brzdového válce (pístnice brzd. válce obr. 1 poz. 3) a tím i odlehlost zdrží od jízdní plochy kol byla v předepsaných mezích bez ohledu na opotřebení brzdových špalíků, jízdní plochy kol nebo zatížení vozu. Při udržení předepsaných hodnot odlehlosti zdrží jsou dodrženy u všech vozů shodné zdvihy pístů brzdového válce a dosahuje se stále stejného brzdicího účinku, stejných plnicích a vyprazdňovacích dob brzdového válce.

Na straně blíže k pákoví pojezdu je stavěč SZ na spodku vozu zavěšen na samostatném závěsu 6, na straně mechanického převodu je stavěč zavěšen v převodnici 2. Ke stavěči SZ patří ještě regulační (ovládací) tyč 4 a páčka s růžicí 5 pro ruční nastavení délky stavěče.

Podle způsobů účinkování stavěčů je nutno rozlišovat:

A

Jednosměrné stavěče odlehlosti zdrží, které pouze zkracují brzdové tyčoví při velké odlehlosti zdrží, zmenšují tedy zdvih pístu brzdového válce; samočinné prodloužení tyčoví při malé odlehlosti zdrží a malém zdvihu pístu brzdového válce není možné.

B

Obousměrné stavěče odlehlosti zdrží, které zkracují a prodlužují brzdové tyčoví a tím zmenšují nebo zvětšují zdvih pístu brzdového válce podle potřeby, což je nutné při změně odlehlosti zdrží u loženého a prázdného vozu, kdy by po vyložení byla odlehlost příliš malá a mohla by způsobit závady při odbrzďování.

Podle způsobu ovládání lze rozlišovat:

A

Radiálně ovládané stavěče odlehlosti zdrží, u kterých se přenášejí ovládací pohyby od řídicího zařízení na kliku tělesa stavěče (např. stavěč SAB D)

B

Axiálně ovládané stavěče odlehlosti zdrží (obr. 1), u kterých se přenáší ovládací pohyb souose na těleso stavěče (např. stavěče Stopex, SZ, SAB DRV)

Stavěče odlehlosti zdrží se dále rozlišují podle regulační délky a podle maximální tažné síly, kterou mohou přenést.

Stavěč odlehlosti zdrží SZ

matice stavěče
obr.2: čtyřdílná matice

Samočinný stavěč odlehlosti zdrží SZ je oboustranně působící stavěč. Používají se stavěče typu SZ 6, které přenáší osovou sílu 60 kN pro použití u dvounápravových nákladních vozů, nebo motorových vozů a elektrických jednotek. Stavěč SZ 12 přenáší osovou sílu 130 kN, je používán pro čtyřnápravové vozy a dvounápravové nákladní vozy v režimu SS (rychlost 120 km/h v loženém stavu). Regulační délka u stavěčů SZ je 400 a 600 mm.

Princip stavěče zdrží SZ je založen na třech čtyřdílných maticích (obr. 2 poz. 1), které svým speciálním závitem buď posouvají tažné vřeteno 3, nebo svým závitem po závitu vřetene přeskakují. Každá matice je rozdělena na čtyři segmenty, které jsou na tažné vřeteno přitlačovány prstencovými pružinami 2. Pokud se posouvá tažná objímka 6 vůči vřetenu podle obr. 2 směrem nahoru, sevře kuželová plocha 4 tažné objímky kuželovou část matice a zajistí matici na vřeteni tak, že při dalším pohybu tažná objímka dále unáší matici i vřeteno. Při pohybu tažné objímky směrem dolů nejsou díly matice sevřeny kuželovou plochou, ale pouze pružinou 2, proto je plochou 5 tažné objímky matice tlačena po vřeteni směrem dolů.
stavěč
obr.3: animace kinematiky stavěče
Pouzdro stavěče tvoří jeho zádržná část (obr. 3 poz. 1), která se při brzdění opře o stavielnou narážku 5 regulační tyče 4, která je ukotvena ke spodku vozu a prochází otvorem v nálitku zádržné části. K převodnici mechanického převodu je svorníkem vázána tažná část stavěče 3, k pákoví pojezdu je vázána tyč vřetene 2. Na tyči vřetene je páčka 6, která je u některých provedení doplněna (obr. 1 poz. 5) nebo i nahrazena růžicí pro vložení páky a slouží k ručnímu nastavení délky stavěče.

Účinkování stavěče je rozděleno do pěti fází (klikej na interaktivní obrázek):

interaktivní obrázek, klikni!
obr.4: interaktivní obrázek stavěče SZ, klikni a změníš i popis je dole!!!

vagony. cz / pojezdy / brzda / mechanická / špalíková / stavěč odlehlosti zdrží