Brzdění podle hmotnosti nákladu

Protože se hmotnost nákladního vozu v závislosti na převáženém nákladu mění v rozmezí několika desítek tun, je žádoucí, aby se pro dosažení potřebné brzdící váhy vozu v odpovídajícím rozmezí měnil i účinek brzdy. Větší hmotnost loženého vozu umožňuje z důvodu zlepšených podmínek adheze, která je omezujícím faktorem pro výkon brzdy, zvýšit i výkon brzdy. Změna účinku brzdy je u vozů se špalíkovou brzdou řešena změnou přítlaku brzdových špalíků na jízdní plochu kola, která je provedena buď:

Správný účinek brzdy je nastaven přestavovačem prázdný - ložený (obr. 5), nebo automaticky v závislosti na hmotnosti nákladu (snímač hmotnosti na obr. 6). Zařízení pro změnu brzdícího účinku prázdný - ložený (u osobních vozů prázdný - obsazený, např. vůz Btmo) musí být montováno u vozů, u kterých hodnota brzdících procent prázdném stavu přesahuje limity brzdových procent, které pro jednotlivé režimy brzdy vozů osobních i nákladních stanovuje vyhláška UIC 543.

Změna převodového poměru

Zařízení pro brzdění podle nákladu SAB - přejeď po animaci obr. 1 myší a zobrazíš popis - pracuje na principu dvojice spojnic převodnic (obr. 1 poz. 4 a 5), střídavě zapojovaných do mechanického převodu v závislosti na poloze přestavovače prázdný - ložený. Převodový poměr i je závislý na poměru délky ramen převodnice 2 a 3, tedy při přestavovači v poloze prázdný je převod i=a/b. Zapojením vzdálenější spojnice převodnic 5 se zvýší převodový poměr mechanického převodu (i=c/d) a tím se při konstantní síle vyvozované tlakem v brzdovém válci zvýší výsledná síla působící na brzdové zdrže.
brzdění podle nákladu změnou převodu SAB - schéma
obr. 1: brzdění podle nákladu změnou převodu- přejeď myší

Přestavením páky přestavovače do polohy prázdný je pomocí úhlové páky 6 nastaven palec 7 (vázaný k převodnici 3) tak, aby při pohybu spojnice převodnic 4 vlevo narazil na stavěcí matici 8, která takto propojí převodnice 2 a 3 spojnicí 4. Pokud je palec pootočen ze záběru stavěcí matice, potom je spojnice 4 vyřazena z činnosti a zabírá pouze spojnice převodnic 5.
brzdění podle nákladu změnou převodu
obr. 2: brzdění podle nákladu změnou převodu

Změna tlaku v brzdovém válci

Jako příklad brzdění podle hmotnosti nákladu změnou tlaku v brzdovém válci poslouží přídavný ventil s označením D1 (obr. 3 poz. 2) od firmy DAKO CZ, vyráběný buď jako přírubový (na obr. 3), tedy přímo mezi rozvaděčem 1 a pomocným vzduchojemem 3, nebo jako samostatný. Ventil DAKO D1 je kromě nákladních vozů využíván rovněž u osobních vozů vybavených brzdou se součinitelem tření, který neklesá se zvyšující se rychlostí (klesá pouze minimálně - kotoučová brzda), k přepínání režimu brzdy osobní - rychlík (např. vozy řady Bp).
přídavný ventil DAKO D1 v přírubovém provedení
obr. 3: DAKO D1 v přírubovém provedení

Funkce přídavného ventilu DAKO D1

Přídavný ventil DAKO D1 umožňje plnění brzdového válce tak, aby tlak v brzdovém válci byl v námi nastaveném poměru k tlaku v řídícím vzduchojemu 4. Poměr tlaků v brzdovém válci a v řídícím vzduchojemu je určen polohou přestavné opěrky (na obr. 4 oranžová barva), o kterou se v průběhu plnění opře vahadlo, jehož jedno rameno je spojeno s ventilem v prostoru a, který reaguje na tlak v řídícím vzduchojemu a druhé rameno s ventilem v prostoru b reagujícím na tlak v brzdovém válci. Tlak v řídícím vzduchojemu je regulován rozvaděčem, poloha přestavné opěrky je nastavena buď skokově přestavovačem prázdný - ložený, nebo plynule pneumatickým ventilem snímače hmotnosti nákladu. Funkce ventilu DAKO D1 je znázorněna na interaktivním obrázku 4, po kliknutí na obr. 4 se změní obrázek i popis nad ním:

interaktivní obrázek, klikni!
obr.4: interaktivní obrázek brzdění podle nákladu změnou tlaku, popis je v rámečku výše, klikni pro změnu!!

Nastavení brzdícího účinku

Přestavovač prázdný - ložený

Přestavovač prázdný - ložený mění polohu přestavné opěrky ventilu D1 (obr. 4) pomocí mechanického táhla a to pouze do dvou krajních poloh, ve kterých je nastavena brzdící váha uvedená na desce přestavovače - na obr. 5 je nastavena v poloze ložený hotnota brzdící váhy 49 tun (hodnota prázdný je 25 t). Do polohy ložený může být páka přestavovače nastavena, když celková hmotnost vozu dosáhne přestavné hmotnosti 41 t (na desce přestavovače dole)
přestavovač prázdný - loženýpneumatický snímač hmotnosti
obr.5: přestavovač prázdný - loženýobr.6: pneumatický snímač hmotnosti

Samočinné nastavení brzdového účinku podle hmotnosti nákladu

Snímač zatížení DAKO SL, (obr. 6 poz. 1), zabudovaný v rozsoše 2 podvozku Y 25, reguluje v závislosti na zatěžující síle (hmotnosti vozu) výstupní tlak vzduchu (řídící tlak). Řídící tlak působí na pneumatický píst, který plynule mění polohu přestavné opěrky ventilu DAKO D1. Snímač je napájený tlakovým vzduchem z pomocného vzduchojemu.

Snímač DAKO SL 1 reguluje tlak vzduchu na principu přenosu síly z opěrné čočky snímače elastoměrnou vložkou na pneumatický dvojventil, ovládaný membránou uvnitř snímače. Dvojventil propouští tlakový vzduch až do okamžiku, kdy síly nad a pod membránou jsou vyrovnány. Při jakékoli změně zatížení snímače dochází k vyrovnání sil, působících na membránu, a tím k regulaci výstupního tlaku v závislosti na zatížení.

Snímač DAKO SL 2 reguluje tlak vzduchu na principu mechanického přenosu síly z opěrné čočky snímače speciálním převodovým pákovým mechanismem na pneumatický dvojventil. Další části snímače účinkují stejně jako u snímače DAKO SL 1.
označení  samočinného nastavení brz. účinku
obr. 7: označení samočinného nastavení brz. účinku

Vozy, vystrojené zařízením pro samočinné nastavení brzdového účinku podle hmotnosti nákladu s plynulým nastavení brzdícího účinku, mají ve zkratce označení brzdy (nápis na podélníku vozu - obr. 7) písmeno „A“. Jako brzdící váha je počítána dopravní hmotnost vozu (brzdící procento je stále 100%), pokud dopravní hmotnost vozu přesahuje vyznačenou hodnotu MAX, počítá se pouze hodnota MAX.

vagony. cz / pojezdy / brzda / pneumatická část / brzdění podle nákladu